Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden, waarin ouders en personeel allerlei belangrijke, schoolgerelateerde onderwerpen bespreken. Deze MR is een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie en kan meepraten, meedenken en meebeslissen over het beleid van school. 

Eén van de belangrijkste taken van de MR is het behartigen van de belangen van de ouders, de kinderen en het personeel. Dit kan betrekking hebben op verschillende gebieden, zoals de besteding van de middelen die de school ontvangt (Lumpsum), het schoolplan, de tussenschoolse opvang, veiligheid op en rond school, de organisatiestructuur en het personeelsbeleid. 

De MR kan niet alleen over diverse lopende zaken advies uitbrengen, maar kan ook zelf onderwerpen aandragen. 

Over het algemeen is de MR geen spreekbuis voor individuele zaken die eventueel op school spelen; hierover kan beter contact opgenomen worden met de leerkracht of eventueel de directie.

De MR heeft 3 rechten:

  • Instemmingsrecht (er zijn onderwerpen waarbij de directie instemming van MR nodig heeft)
  • Adviesrecht (de MR geeft regelmatig advies aan de directie voordat er een beslissing genomen wordt)
  • Initiatiefrecht (de MR kan zelf met voorstellen komen over onderwerpen die de school aangaan)

De MR bestaat op de Ark uit in ieder geval 3 leerkrachten en 3 ouders. Zij worden in principe via verkiezingen aangesteld.

MR schooljaar 2017 – 2018

vlnr: Ralf de Jong (ouder gr. 1-2c), Ingrid Frank (leerkracht gr. 5), Siham el Yassini (ouder gr. 7a),

Philippe Robbers (ouder gr. 1-2a/gr. 6), Julie Vreeburg (leerkracht gr. 6) en Carien v.d. Brand (leerkracht gr. 4).

 

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. De notulen worden na goedkeuring op de website geplaatst. U vindt de link in de rechterkolom.

Onze school is ook vertegenwoordigd in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een raad waarin de medezeggenschapsraden van alle onder ons bestuur vallende scholen vertegenwoordigd zijn. Deze GMR bespreekt zaken van algemeen belang met de algemeen directeur. Namens de Ark nemen twee afgevaardigden zitting in de GMR: teamlid/IB-er Christel Otto en MR lid (ouder) Ralf de Jong.

Mocht u vragen, suggesties of klachten hebben, dan horen wij dat graag. In het gangetje bij de ingang hangt een brievenbus en de MR heeft ook een eigen emailadres: ark.mraad@gmail.com

Wij horen graag van u!

 

 Vergaderingen:

25 september

30 oktober

27 november

29 januari

26 maart

4 juni

2 juli

 

Notulen:

30-10-2017

25-09-2017


29-06-2017

29-05-2017

30-03-2017

09-02-2017

03-11-2016

06-10-2017

 

Overige documenten:

Jaarverslag  2016-2017

Jaarverslag  2015-2016