Goede en veilige sfeer op school

Bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden richt de school zich op de volgende ontwikkelingsgebieden: de individuele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling (leerprestaties), de sociaal- emotionele ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling en de lichamelijke ontwikkeling. De school streeft hierbij naar een goede samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten. Van groot belang is daarbij, dat de opvoedingsdoelen van de ouders én de schooldoelstellingen in elkaars verlengde liggen en op elkaar aansluiten. De schoolorganisatie richt zich op het ontwikkelen en bevorderen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen. De kinderen leren samen te leven, samen te werken en samen te leren. Hierbij is veel aandacht voor sociale vaardigheden: respect, solidariteit, tolerantie en communicatie (Vreedzame School).
Wij creëren een veilig leef- en werkklimaat, waarin ieder kind zich uitgedaagd voelt om een zelfverantwoordelijke houding te ontwikkelen. Het pedagogisch klimaat is gebaseerd op respect en begrip voor anderen.

Onderwijskundige visie

Taal en rekenen zijn belangrijke vakken, maar ons onderwijs is meer. We streven naar het best passende onderwijs voor elk van onze leerlingen met daarbij altijd het hoogst haalbare niveau voor ieder kind. We willen kinderen uitdagen zich ook te ontwikkelen op creatief en sportief vlak. Op de Ark geloven we in eerlijke, gelijkwaardige kansen voor ieder kind. Onze overtuiging is dat goed onderwijs hiervoor de basis vormt. Wij creëren daarom brede ontwikkelingskansen voor onze kinderen, zodat zij zich in de multiculturele samenleving zowel individueel als met elkaar optimaal kunnen ontplooien.
Op die manier kan iedere leerling groeien en met een diploma van waarde de school verlaten om de volgende stap in de maatschappij te zetten.

Onze missie

‘DE BUURTSCHOOL WAAR IEDER KIND TOT GROEI KOMT’